Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy na ul. Pionýrů 2352,

738 01 Frýdek-Místek platná pro školní rok 2017/2018

 

Na základě §34 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy, která je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami – vadou řeči, poruchami autistického spektra nebo souběžným postižením více vadami. Podmínkou je písemné vyjádření školského poradenského zařízení.
  2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
  3. Přednostně jsou přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – pro děti, které  do 31. 8. 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
  4. U dětí mladších 5 let požaduje škola v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo o tom, že je oproti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Zápis (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) do Mateřské školy, která je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

proběhne dne: 3. května 2017 od 8.00 – 16.00 hod.

 

počet volných míst: 27

 

K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí) se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. u vchodu do mateřské školy a www.ruzovka.eu, a to po dobu 15 dnů.

Děti se přijímají k 1.9. školního roku. Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, je možno doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti

po dohodě s ředitelkou školy.

 

Ve Frýdku-Místku dne: 27. března 2017                                  ……………………………………

                                                                                                      PaedDr. Ilja Maloušková

                                                                                                             ředitelka školy