Aktuality

Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2017/2018

Organizace přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2017/2018

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté, kód oboru 78-62-C/01

se řídí Školským zákonem.561/2004Sb.,vyhláškou. 353/2016 Sb.o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

a zákonem č. 500/2004 Správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Zájemci o studium nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale osobně se zúčastní přijímacího řízení

se svým zákonným zástupcem/opatrovníkem.

 

Termíny přijímacího řízení:

 

1. kolo přijímacího řízení  proběhne dne 24. 4. 2017 v 9. 00 hodin v budově ředitelství školy na ulici Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku

2. kolo přijímacího řízení : 22.5. 2017 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 19.5.2017)

3. kolo přijímacího řízení : 22.6. 2017 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 16.6.2017)

4. kolo přijímacího řízení : 29.8. 2017 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 28.8.2017)

 

Kritéria přijímacího řízení

 

1.Splněná povinná školní docházka žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem.

 

2. Zletilý uchazeč či zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá nebo zašle do 1. března 2016 vyplněnou

a lékařem potvrzenou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení na adresu:  Střední škola, Základní škola

a Mateřská škola, Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek-Místek. Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení (SPC).

 

3. U přijímacího řízení dne 24.4.2017 v 9.00 hodin (a dalších vypsaných kol přijímacího řízení) v budově ředitelství Střední školy, Základní školy a Mateřské školy  na ul. Pionýrů 2352, Frýdek-Místek je nutná účast uchazeče a jeho zákonného zástupce/opatrovníka.

 

4. Předpoklady pro zvládnutí a dokončení studia.

 

6. Přidělení asistenta  pedagoga je možné pouze na základě doporučení poradenského zařízení.

 

7. Zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce/opatrovník odevzdá ředitelství školy do 10 dnů ode dne vyhlášení výsledků Zápisový lístek.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 8.

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Další informace

 

- pozvánku pro první kolo přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči 14 dnů před konáním přijímacího řízení

- uchazeči, který se pro závažné důvody k přijímacímu řízení v určeném termínu nedostaví

a svoji účast písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu přijímacího řízení, stanoví ředitelka SŠ náhradní termín

- přijímací řízení v náhradním termínu se koná do 1 měsíce od řádného termínu

- do 3 pracovních dnů po přijímacím řízení zveřejní ředitelka školy na úřední desce

u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy (www.ruzovka.eu) přehled přijatých uchazečů pod registračním číslem, přijatým uchazečům škola rozhodnutí o přijetí nezasílá

- ředitelka školy odešle do 3 pracovních dnů od data konání přijímacího řízení rozhodnutí pouze nepřijatým  uchazečům

- odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí  (§ 60 odst. 19 školského zákona ). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  SŠ ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 18.1.2017                       

 

 

 

                                                                                                                      PaedDr. Ilja Maloušková

                                                                                                                                ředitelka školy


Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 09.02.2017 - 19:57
Zpět