Aktuality

Oznámení

Seznam přijatých uchazečů do I. ročníku Praktické školy dvouleté,

kód oboru 78-62-C/ 02

pro školní rok 2016/2017

(výsledky 3. kola přijímacího řízení ze dne 22.6.2016)

 

Přijati byli uchazeči s registračními čísly :

 

PrŠ 2/ 9

 

Důležité upozornění :

 

Zápisové lístky

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem

  1. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, kdy uchazeč chce uplatnit

  2. zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání

 

Datum zveřejnění 23.6.2016                                                        PaedDr. Ilja Maloušková, v.r.

                                                                                                                   ředitelka školy


Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 29.06.2016 - 14:57 Zpět