Otevřít hlavní MENU

Pionýrů 2352 (ZŠ) - Základní informace

Základní vzdělávání:

V základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona poskytujeme základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem a posláním naší základní školy je vybavit absolventy takovými dovednostmi, schopnostmi, znalostmi a vědomostmi, aby našli uplatnění v praktickém životě, a to občanském, rodinném i profesním. Zásadní je rozvoj sociálních, komunikačních a praktických dovedností.
S ohledem na rozdílnou úroveň rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho zdravotní stav a možnosti. Každý i sebemenší pokrok v rozvoji osobnosti žáka pozitivně hodnotíme. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení s uplatňováním různých přístupů, metod a forem práce s využíváním mnoha didaktických, audiovizuálních a interaktivních pomůcek.