Aktuality

Přijímací řízení PrŠ jednoletá a PrŠ dvouletá ve školním roce 2017/2018

Přijímací řízení PrŠ jednoletá a PrŠ dvouletá ve školním roce 2017/2018

 

Organizace přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté ve školním roce  2017/2018

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté, kód oboru 78-62-C/01

se řídí Školským zákonem.561/2004Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nařízením vlády č. 211/2010Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákonem č. 500/2004 správní řád a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Zájemci o studium nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale osobně se zúčastní přijímacího řízení se svým zákonným zástupcem/ opatrovníkem.

 

Termíny přijímacího řízení:

 

1. kolo přijímacího řízení  proběhne dne 23. 4. 2018 v 9. 00 hodin v budově ředitelství školy na ulici Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku

2. kolo přijímacího řízení : 21.5. 2018 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 9.5.2018)

3. kolo přijímacího řízení : 18.6. 2018 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 6.6.2018)

4. kolo přijímacího řízení : 27.8. 2018 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 15.8.2018)

 

Kritéria přijímacího řízení

 

1.Splněná povinná školní docházka žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem.

2. Zletilý uchazeč či zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá nebo zašle do 1. března 2018 vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení na adresu : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ul. Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek-Místek.

Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení (SPC).

3. U přijímacího řízení dne 23. 4. 2018 v 9.00 hodin (a dalších vypsaných kol přijímacího řízení) v budově ředitelství Střední školy, Základní školy a Mateřské školy  na ul. Pionýrů 2352, Frýdek-Místek je nutná účast uchazeče a jeho zákonného zástupce/ opatrovníka.

4. Předpoklady pro zvládnutí a dokončení studia.

5. Přidělení asistenta  pedagoga je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.

6. Zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce/opatrovník odevzdá ředitelství školy do 10 dnů ode dne vyhlášení výsledků Zápisový lístek.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 8.

                                                                                                                                                                               

Další informace

- pozvánku pro první kolo přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči 14 dnů před konáním přijímacího řízení

- uchazeči, který se pro závažné důvody k přijímacímu řízení v určeném termínu nedostaví

a svoji účast písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu přijímacího řízení, stanoví ředitelka SŠ náhradní termín

- přijímací řízení v náhradním termínu se koná do 1 měsíce od řádného termínu

- do 3 pracovních dnů po přijímacím řízení zveřejní ředitelka školy na úřední desce

u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy (www.ruzovka.eu) přehled přijatých uchazečů pod registračním číslem, přijatým uchazečům škola rozhodnutí o přijetí nezasílá

- ředitelka školy odešle do 3 pracovních dnů od data konání přijímacího řízení rozhodnutí pouze nepřijatým  uchazečům

- odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí  (§ 60 odst. 19 školského zákona ). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  SŠ ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

Ve Frýdku-Místku dne 18.1.2018                       

                                                                                                                      PaedDr. Ilja Maloušková

                                                                                                                                ředitelka školy

 

Organizace přijímacího řízení  do Praktické školy dvouleté ve školním roce 2017/2018

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v Praktické škole dvouleté, kód oboru 78-62-C/02

se řídí Školským zákonem.561/2004Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nařízením vlády č. 211/2010Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákonem č. 500/2004 správní řád a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Zájemci o studium nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale osobně se zúčastní přijímacího řízení se svým zákonným zástupcem/ opatrovníkem.

 

Termíny přijímacího řízení:

 

1. kolo přijímacího řízení  proběhne dne 23. 4. 2018 v 9. 00 hodin v budově ředitelství školy na ulici Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku

2. kolo přijímacího řízení : 21.5. 2018 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 9.5.2018)

3. kolo přijímacího řízení : 18.6. 2018 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 6.6.2018)

4. kolo přijímacího řízení : 27.8. 2018 v 9.00 hodin (přihlášky škola přijímá do 15.8.2018)

 

Kritéria přijímacího řízení

 

1.Splněná povinná školní docházka žáků se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně lehkým stupněm v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

2. Zletilý uchazeč či zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá nebo zašle do 1. března 2018 vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení na adresu : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ul. Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek-Místek.

Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení (SPC).

3. U přijímacího řízení dne 23. 4. 2018 v 9.00 hodin (a dalších vypsaných kol přijímacího řízení) v budově ředitelství Střední školy, Základní školy a Mateřské školy  na ul. Pionýrů 2352, Frýdek-Místek je nutná účast uchazeče a jeho zákonného zástupce/ opatrovníka.

4. Předpoklady pro zvládnutí a dokončení studia.

5. Přidělení asistenta  pedagoga je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.

6. Zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce/opatrovník odevzdá ředitelství školy do 10 dnů ode dne vyhlášení výsledků Zápisový lístek.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je  15 .

 

Další informace

- pozvánku pro první kolo přijímacího řízení zašle ředitelství střední školy uchazeči 14 dnů před konáním přijímacího řízení

- uchazeči, který se pro závažné důvody k přijímacímu řízení v určeném termínu nedostaví

a svoji účast písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu přijímacího řízení, stanoví ředitelka SŠ náhradní termín

- přijímací řízení v náhradním termínu se koná do 1 měsíce od řádného termínu

- do 3 pracovních dnů po přijímacím řízení zveřejní ředitelka školy na úřední desce

u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy (www.ruzovka.eu) přehled přijatých uchazečů pod  registračním číslem, přijatým uchazečům škola rozhodnutí o přijetí nezasílá

- ředitelka školy odešle do 3 pracovních dnů od data konání přijímacího řízení rozhodnutí pouze nepřijatým  uchazečům

- odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí  (§ 60 odst. 19 školského zákona).

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SŠ ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

Ve Frýdku-Místku dne 18.1.2018                       

                                                                                                                          PaedDr. Ilja Maloušková

                                                                                                                                     ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Název souboru Poslední změna Velikost souboru
Kritéria přijímacího řízení PrŠ I..pdf08.02.2018237 Kb
Kritéria přijímacího řízení PrŠ II..pdf08.02.2018237 Kb

Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 08.02.2018 - 10:16 Zpět