Otevřít hlavní MENU

Environmentální výchova

           Záměr environmentálního vzdělávání:

 • připomínat žákům důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole/sběr plastových obalů,starého papíru,bioodpad-kompostér,nebezpečný odpad, elektroodpad/
 • snažit se o formování ekologicky správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody
 • v rámci teoretické výuky v jednotlivých  předmětech hovořit se žáky o jejich vztahu k přírodě, ke všemu živému, znát jejich názor
 • v jednotlivých předmětech zařazovat otázky týkající se  šetření energiemi a vodou v domácnostech ,představa spotřeby energií a vody v domácnosti, orientační výpočty spotřeby energií a spotřeby vody
 • rozebírat   a vysvětlovat závažné ekologické problémy, které ovlivňují celou planetu
 • seznamovat žáky s možností vyčerpání přírodních zdrojů surovin a hledáním nových zdrojů
 • v rámci okresu seznamovat žáky s hodnotami znečištění ovzduší a vod
 • poukazovat na vandalství v přírodě

 

          Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání vztahů člověka a prostředí

 • zařazovat průřezová témata s EV tematikou v rámci ŠVP
 • začleňovat ekologické aktivity a postupy do jednotlivých předmětů,uplatňovat mezipředmětové vztahy
 • spolupracovat s jednotlivými složkami v rámci obce
 • zařazovat projektové dny s danými tématy (viz plán EV)

 

          Spolupráce školy s dalšími organizacemi

 • dlouhodobá spolupráce s Frýdeckou skládkou a.s. (výlet s ekologickou tematikou,separace odpadů, zapojení do soutěže)
 • spolupráce s Muzeem Beskyd (přírodovědné oddělení, výukové lekce, vycházky)

 

           Naše aktivity

 •  škola se přihlásila  do soutěže „Recyklohraní“(od září 2008), soutěž pokračuje  i v tomto školním roce
 •  škola promítá žákům filmy a krátké snímky  s ekologickou nebo přírodovědnou tématikou
 •  škola celoročně třídí odpady – plastové obaly, starý papír, kovy, elektrodpad, bioodpad, nápojové kartony
 •  škola zařazuje projektové dny dané ŠVP