Otevřít hlavní MENU

Školní poradenské pracoviště

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

poskytuje komplexní služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům a pedagogům, zejména pro využití maximálního možného potenciálu dětí, ale také pro podporu naší snahy o vybudování stimulujícího a bezpečného školního prostředí.

Jeho činnost vychází ze standardních činností vymezených vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a z koncepce školního poradenského pracoviště školy v těchto oblastech :

- psychologické poradenství

- výchovné a kariérové poradenství

- prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů, zejména

šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek a dalších souvisejících

problémů včetně účasti v prožitkových hodinách a besedách pořádaných školou

 

Prioritní pozornost je věnována i nadále sledování absence žáků a jejich chování v hodinách, k sobě navzájem, k dospělým osobám a dalším, včetně přijímání nápravných opatření.

 

Činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) jsou legislativně podmíněny souhlasem rodičů. Informovaný souhlas s činností školního poradenského pracoviště přesně vymezuje, k jakým činnostem dávají zákonní zástupci souhlas, v případě nespokojenosti může být kdykoliv písemně vypovězen.

  

S veškerými informacemi a daty, které jsou v rámci činnosti ŠPP získány, je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. To znamená, že přístup k dokumentaci o dítěti vedenou pracovníky školního poradenského pracoviště mají pouze zákonní zástupci žáka a bez jejich souhlasu nesmí být informace o dítěti poskytnuty další osobě. V případě, že se zákonný zástupce rozhodne informovaný souhlas s činností ŠPP nepodepsat, nemá žák na tyto služby nárok, nemůže se účastnit ani práce pracovníka ŠPP s třídním kolektivem.

 

 

Na otevřenou spolupráci s vámi rodiči / zákonnými zástupci se těší tým školního poradenského pracoviště.

 

Pro poskytování konzultací jsou stanoveny tyto časové termíny:

 

     

Fotogalerie

  • Snímek obrazovky 2023-12-01 113643
Konzultační hodiny ŠPP 01.12.2023 333 kB 40